Provozní řád

Každý pěstitel požadující zpracování ovoce nebo vypálení kvasu na pěstitelskou pálenku je povinen vyplnit „OBJEDNÁVKU – PROHLÁŠENÍ“ ke zpracování ovoce na pěstitelskou pálenku. Zde musí pěstitel mj. uvést vztah k pozemku, na němž bylo ovoce vypěstováno (vlastník, nájemce), doloží číslo katastrálního území, obec (v ČR), specifikuje nájemní smlouvu (resp. prohlášením zaměstnavatele doloží naturální plnění) a uvede množství kvasu, předaného ke zpracování jiné pěstitelské pálenici.

 1. Provozovatel pěstitelské pálenice je oprávněn ověřit údaje o žadateli údaje uvedené v „OBJEDNÁVCE– PROHLÁŠENÍ“ podle jeho občanského průkazu nebo cestovního pasu.
 2. Výrobní období pálenice trvá od 1. 7. běžného roku do 30. 6. roku bezprostředně následujícího po tomto běžném roce.
 3. Pěstitel a osoby žijící s ním ve společné domácnosti mohou ve výše uvedeném výrobním období vypálit nejvýše 30 litrů absolutního lihu (bezvodého stoprocentního etanolu). Pálenku, vyrobenou nad toto uvedené množství, zdaní provozovatel pěstitelské pálenice platnou plnou (nesníženou) sazbou spotřební daně. Pěstitel je povinen tuto pálenku zaplatit a odebrat.
 4. Ke zpracování se nepřijímají kvasy, které chuťově nebo vůní vykazují známky cizích příměsí a kvasy napadené hnilobou či octovou baktérií, jež mohou ovlivnit jakost pálenky, nebo kvasy, do kterých byl přidán cukr.
 5. Provozovatel pěstitelské pálenice může odmítnout vypálit kvasy, které vzhledem nebo vůní vykazují chybný technologický postup při kvašení a jejichž vypálením by mohla být ohrožena kvalita pálenek z následně zpracovávaných kvasů.
 6. Pěstitel ručí za to, že v nádobách s jeho kvasem není cizí předmět a že není kvas nevhodně zpracován, což by mohlo zapříčinit poruchu zařízení.  
 7. Dojde-li k poškození jakéhokoli zařízení pálenice z viny pěstitele, je pěstitel povinen uhradit veškeré náklady související s případnými opravami zařízení pálenice, ztráty vzniklé prostojem provozu pěstitelské pálenici a případně pokuty vyměřené FÚ (poškození úředních uzávěr, poškození lihového měřidla atd.).
 8. Provozovatel pěstitelské pálenice neručí za ztrátu nebo výměnu nádob, v kterých byl do pálenice kvas dopraven.
 9. Nádoby od kvasu je pěstitel povinen odvézt ihned po vypálení kvasu.
 10. Za vyrobenou pálenku je pěstitel povinen ihned zaplatit provozovateli pěstitelské pálenice v hotovosti příslušnou daň a poplatek za pálení. Výše daně a ceník poplatků za pálení jsou vyvěšeny v pálenici a dále jsou uvedeny na internetových stránkách provozovatele pěstitelské pálenice www.palenice-milenovice.cz.
 11. V případě, že pěstitel nezaplatí provozovateli pěstitelské pálenice příslušnou daň a poplatek za pálení, bude vyrobená pálenka převedena do vázané zásoby a pěstiteli vydána až po zaplacení, max. do 30 dnů ode dne pálení. Po této lhůtě bude účtován poplatek za uskladnění.
 12. Pokud pěstitel neodebere vypálenou pálenku ve výrobním období daného roku, bude tato znehodnocena za účasti pracovníků Celního úřadu a provozovatele pěstitelské pálenice.
 13. Pěstitelé, kteří jsou přítomni pálení, se mohou zdržovat jen na vyhrazeném místě, nesmějí se přibližovat ke strojnímu zařízení, zasahovat do technologického postupu, procházet se po provozních místnostech nebo provoz jakýmkoliv způsobem rušit. Bez vyzvání provozovatelem se nesmějí účastnit žádných pomocných prací. Provozovatel pěstitelské pálenice neručí za jejich bezpečnost.
 14. V provozních místnostech je přísně zakázáno pití alkoholických nápojů a kouření.
 15. Degustace, nutná pro smyslové hodnocení vyrobené pálenky, je povolená v odpovídající míře. Před zjišťováním množství vyrobeného alkoholu je ochutnávání nepřípustné.  
 16. Dle § 4, odst. 5 zákona č. 61/1997 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, nesmí pěstitel ani osoby tvořící s ním společnou domácnost pěstitelskou pálenku prodávat. Pálenka slouží pouze k osobní spotřebě výše uvedených osob.
 17. Pěstitelé jsou povinni si dodat nádoby na vyrobenou pálenku.
 18. Na vyžádání pěstitele může dodat za příplatek provozovatel pěstiteli pro vyrobenou pálenku láhve a uzávěry.
 19. Jakost, obsah alkoholu, odpočet na kontrolním lihovém měřidle a odměřování množství destilátu do nádob dodaných pěstitelem je pěstitel oprávněn kontrolovat a případné závady ihned hlásit. Případné reklamace se vyřizují na místě. Po odběru pálenky pěstitelem se nebere na reklamace zřetel.
 20. Při placení je pěstitel povinen přepočítat si vrácené peníze. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 21. Vzorky pálenky, odebrané z lihových měřidel, jsou majetkem provozovatele pěstitelské pálenice. Tyto vzorky jsou znehodnoceny pracovníky Celního úřadu za účasti provozovatele pěstitelské pálenice.
 22. Výpalky jsou majetkem pěstitelů. Výpalky jsou odváděny do sběrné nádrže a jejich likvidaci zajišťuje provozovatel proti úhradě nákladů s jejich likvidací spojených. Náklady na jejich odvoz a likvidaci jsou účtovány pěstiteli v ceně služby za vypálení destilátu.
 23. Provozovatel pěstitelské pálenice je povinen vydat pěstiteli o provedeném pálení, zaplacení daně a poplatků řádný účetní doklad opatřený běžným pořadovým číslem, razítkem a podpisem.
 24. Pěstitel je povinen podepsat potvrzení na formuláři OBJEDNÁVKA – PROHLÁŠENÍ v originále i kopii, která zůstane  archivována v pěstitelské pálenici.
 25. Provozovatel pěstitelské pálenice musí pořídit záznam o výrobě a převzetí vyrobené pálenky pěstitelem. Pěstitel je povinen podepsat tento záznam v originále i kopii, která zůstane archivována v pěstitelské pálenici.
 26. Všichni pracovníci pěstitelské pálenice, pěstitelé a pracovníci provozovatele i návštěvníci jsou povinni dodržovat tento provozní řád.
 27. Dodržování provozního řádu a bezpečnostních předpisů je kontrolováno odpovědným pracovníkem provozovatele. Výsledky jsou zaznamenávány do “Provozní knihy pěstitelské pálenice“.

Pro stažení formuláře “OBJEDNÁVKA - PROHLÁŠENÍ ke zpracování ovoce na pěstitelskou pálenku“ klikněte níže.

 


Dokumenty